05:48 21:43

 

Het bestuur van WSV Blinckvliet nodigt u hierbij van harte uit voor onze ledenvergadering in het clubgebouw te Zuidland.

Datum: Vrijdag 6 oktober 2023, aanvang 20:00 uur.
Locatie: Clubgebouw WSV Blinckvliet 1. Opening door de voorzitter.

 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 14 april 2023.

 3. Ingekomen stukken, voorstellen van de leden:
  Voorstellen dienen conform artikel 20, lid 1 van het Huishoudelijk Reglement uiterlijk twee weken voor de dag van de vergadering het bestuur te hebben bereikt.
   
 4. Mededelingen bestuur.
  - Functie wisselingen bestuur (Havenindeling/Algemeen).
  - Herbenoeming bestuursleden.
  - Status Statuten & Reglementen.
  - Reactie op openstaande rondvraag vorige vergadering.

 5. Introductie nieuwe leden.

 6. Financiën.
  - Begroting 2024

  - Tarievenlijst 2024 (voorstel +2,5%)
  - Lange Termijn Planning

  PAUZE

 7. Mededelingen van de commissies.
  - Havencommissie

  - Introductiecommissie
  - Evenementencommissie
  - Redactiecommissie
  - Wedstrijdcommissie
  - Jeugdzeilcommissie
  - Delta Noord
  - De Blauwe Vlag
  - Commissie van Onderzoek

 8. Rondvraag.

 9. Vaststelling datum voorjaarsvergadering.
  - Het bestuur stelt u voor de datum van deze vergadering te bepalen op
    vrijdag 19 april 2024.

 10. Sluiting van de vergadering.

  Zuidland, 12 september 2023
  Jacob Mannessen
  Secretaris

Naam: Agenda voor de ALV 6 oktober 2023  Download
Type: pdf
Grootte: 53 kB
 

 


 


Naam: Notulen ALV 14 april 2023  Download
Type: pdf
Grootte: 173 kB
 

 


 

Financiële stukken penningmeester


Naam: Toelichting Begroting 2024  Download
Type: pdf
Grootte: 71 kB
 


Naam: Begroting 2024  Download
Type: pdf
Grootte: 198 kB
 


Naam: Tarievenlijst 2024 (voorstel)  Download
Type:
Grootte: 0 kB
 


Naam: Lange Termijn Planning 2024  Download
Type: pdf
Grootte: 97 kB
 

 


 

De Blauwe Vlag commissie

Een haven kan verschillende redenen hebben om de "Blauwe Vlag" te willen ontvangen. De Blauwe Vlag is een internationaal erkend milieukeurmerk voor stranden en jachthavens dat wordt uitgereikt door de Foundation for Environmental Education (FEE). Hier zijn enkele redenen waarom onze haven de Blauwe Vlag moet willen behouden:

 1. Milieubewustzijn: De Blauwe Vlag symboliseert een sterke toewijding aan milieubewustzijn en duurzaamheid. Het ontvangen van de Blauwe Vlag is een manier voor havens om aan te tonen dat we zich inzetten voor het behoud en de bescherming van het mariene milieu en de omliggende ecosystemen.
 2. Toerisme en reputatie: De Blauwe Vlag is een internationaal erkend symbool van kwaliteit en veiligheid. Havens die de Blauwe Vlag ontvangen krijgen een bevestiging van hun kwaliteit wat de reputatie van de haven kan verbeteren.
 3. Kwaliteit van het water: Een van de vereisten voor het ontvangen van de Blauwe Vlag is dat het water van hoge kwaliteit moet zijn en voldoen aan bepaalde gezondheids- en veiligheidsnormen. Havens die de Blauwe Vlag willen ontvangen, moeten dus investeren in waterbehandeling en -monitoring om ervoor te zorgen dat het water schoon en veilig is voor recreatief gebruik.
 4. Veiligheid en voorzieningen: De Blauwe Vlag vereist dat havens voldoen aan specifieke veiligheids- en voorzieningennormen, zoals goede sanitaire voorzieningen, EHBO-posten en milieueducatieprogramma's. Dit draagt bij aan de algehele veiligheid en tevredenheid van onze leden en bezoekers.
 5. Educatie en bewustwording: De Blauwe Vlag moedigt educatieve programma's en bewustwordingscampagnes aan over milieukwesties en duurzaamheid. Havens die de Blauwe Vlag ontvangen, dragen vaak bij aan educatieve activiteiten die het publiek bewust maken van de waarde van maritieme ecosystemen en het belang van milieubescherming.
 6. Audits die elk jaar gehouden worden geeft aan iedereen de garantie dat de kwaliteit van de haven en de gestelde eisen jaar na jaar in orde is. Daarnaast krijgt het bestuur veel tips over milieu en wetgeving tijdens de audits.
 7. Voorlichting. Door het jaar heen krijgt de vereniging tips voor verduurzaming zoals recent de HVO20 en de SOS slagboom initiatieven. Daarmee wordt niet alleen interessante informatie gedeeld maar kunnen de wensen om veiligheid en milieu hoog in het vaandel te houden hoog worden gehouden.


Kortom, het streven naar de Blauwe Vlag is niet alleen gunstig voor het milieu, maar heeft zeker ook positieve economische en reputatievoordelen voor de havens.
Het is een erkenning van onze inzet voor milieubescherming en duurzaamheid in de maritieme sector en vooral voor onze jachthaven.

 

 


 

 

Van de Havencommissie

Na de voorjaarsvergadering is er nog aardig wat werk verzet door de havencommissie en de commissie “Refit Clubhuis” t.w.:

Allereerst is, voordat de boer naast ons terrein het veld ging voorzien van nieuwe gewassen de waterleiding aan de kant van de sloot open gegraven en gekeken wat er nodig was om deze weer op een veilige diepte te brengen. Na wat onderzoek bleek in hoofdzaak het gedeelte bij de sloot ondiep te liggen. Deze is  aangepast zodat deze  nu voorlopig op veilige diepte ligt. Door deze werkwijze zijn de kosten  ook lager uitgevallen dan waren begroot. Bij de sloot komen 2 bordjes met waterleiding en de boer krijgt een tekening van de situatie. Gelukkig mogen de boeren een strook van ca 3 mtr vanaf de sloot niet meer bebouwen maar moeten deze gebruiken voor natuurontwikkeling waardoor het meest kwetsbare deel niet met zwaar materieel wordt belast.

Evides heeft de haven in het voorjaar bezocht en de nodige aanmerkingen gemaakt t.a.v. het beheer van de waterleidingnet en de controles hierop. Naar aanleiding van dit rapport zijn nagenoeg alle keerkleppen bij de steigers vervangen zodat deze jaarlijks getest kunnen worden en de watertappunten zijn voorzien van beluchters. Tevens hebben we Immolab  de firma welke de legionella inspecties doen gevraagd de controles welke worden uitgevoerd in een beheerssysteem te zetten. Controle metingen worden nu direct doorgestuurd en geregistreerd. De havenmeester kan deze gegevens ook bij een externe controle vanuit zijn PC tonen. Er moeten nu binnen kort nog wat kleine aanpassingen worden gedaan. Dit alles om een veilig drinkwaternet te houden.

De DCMR is ook weer eens langs geweest en had gelukkig maar enkele punten welke inmiddels zijn opgelost, veel had te maken met het niet kunnen terugvinden van de juiste documenten. Dit willen we allemaal gaan opslaan in e- captain, zodat dit voor de havenmeester, bestuursleden en de HC in de toekomst ook is terug te vinden.

Na de voorjaarsvergadering is de vloerbedekking van het clubhuis vervangen en is de vloer geëgaliseerd. Ook hebben we de ramen voorzien van horizontale zonwering welke tot op heden prima bevalt en veel warmte tegen houdt. Ook de vensterbanken zijn nog aangebracht.

In het najaar beginnen we met de resterende aftimmer werkzaamheden zoals de wandbekleding bij de toegangsdeur en de bekleding van de bar.

Tijdens de voorjaarsvergadering is nog een extra bedrag gevraagd om rondom het clubhuis de bestrating een luxer aanzicht te geven en een bescherming rond het clubhuis aan te brengen.

De bestratingswerkzaamheden met siertegels op het terras en aan de havenzijde, en aan de voorzijde zware tegels om naar de steiger en het bordes te kunnen rijden starten eind September. Rondom het clubhuis komt langs de grindstrook een afscheiding met RVS paaltjes en er tussen een RVS ketting.

Ook hebben we tijdelijk een fietsenrek neergezet om even je fiets in te zetten als je naar het toilet gaat of naar het terras. Bij de herbestrating komen hier fietsbeugels te staan welke je ook in diverse gemeenten ziet staan. Deze beugels zijn uitsluitend voor het zogenaamde “kort parkeren” dus geen vast gestalde fietsen.

In het begin van de zomerperiode is er door Fa Minnekes gewerkt met een nieuwe maaiboot. Dit is goed bevallen en indien nodig wordt volgend jaar op de zelfde wijze het fonteinkruid bestreden.

De winterberging staat weer aan te komen we hebben de hellingploeg leiders gevraagd of ze nog specifieke zaken geregeld willen zien. Dit met name het op tijd komen en zich melden bij aankomst, het stophout blijft een aandachtspunt. De ploegleiders zijn ook te herkennen aan een “oranje “hesje. De schippers welke op de wal gaan krijgen bij de uitnodiging wat spelregels om zich aan te houden.

We hebben een chronisch te kort aan leden welke zomerwerk willen doen waardoor we het groenonderhoud niet naar behoren kunnen uitvoeren. Graag willen we deze ploeg uitbreiden dus meldt u aan!!

We zijn ook voornemens om bij de kruising met het fietspad buiten de poort een spiegel te plaatsen om gevaarlijke situaties te voorkomen. We hebben al een stukje hek weggehaald zodat het beter gemaaid kan worden.

Nog een laatste kritische noot: Er zijn leden of hun gasten die het nodig vinden hun asbak op de parkeerplaats te ledigen dat is natuurlijk niet de bedoeling!!


asbak

 

 


 

Commissie van Onderzoek

Vanuit de Commissie van Controle is er nog niet veel nieuws te melden.

Het boekjaar is nog lopend en buiten wat kleine spotchecks is er op dit moment nog niet veel om te controleren. Ook is er nog veel onduidelijk over de continuering van bepaalde overheidssubsidies.  
Zoals vorig jaar tijdens de ALV aangegeven is de commissie dit jaar voornemens om niet alleen terug te kijken naar het algemene financiële reilen en zeilen van onze vereniging, maar wil de commissie zich ook wat meer verdiepen in de algemene mogelijkheden van subsidies, compensaties en mogelijke toekomstige besparingen. In het afgelopen half jaar heeft de commissie zich ingelezen in wat er mogelijk is, en wat voor subsidies en tegemoetkomingen er allemaal bestaan. In de komende tijd zullen de bevindingen worden voorgelegd aan het bestuur en de penningmeester om te zien of er wellicht nog mogelijkheden zijn die nu nog niet, of nog niet optimaal gebruikt worden. Op deze manier willen we bekijken of de financiële positie nog verder verstevigd kan worden.  

Zoals aangegeven is op dit moment nog veel onduidelijk of de huidige regelingen behouden blijven in 2024.
Dit maakt dat het controleren van de budgetten voor volgend jaar op dit moment onmogelijk is. We zullen wat dat betreft dus moeten wachten tot de overheid definitief besloten heeft wat ze gaan doen. Hierover hopelijk tijdens de volgende ALV meer.

 

 


 

Zeilcommissie

Zeillessen

Knopen! Koersen! Optuigen en zeilen! Ook dit jaar zijn in mei en juni weer zeillessen gegeven op de haven. De gemiddelde leeftijd kelderde op de zondagen naar beneden met 10 zeebonken in de optimisten en 12 in de tweemansboten. Dankzij de noeste arbeid van onze kluskoning Rik van Vreden en dankzij Willem Snoeij hadden we dit jaar 4 sailhorses beschikbaar. Deze bootjes zijn een enorm succes gebleken en zijn zeer geschikt als volgende stap na de optimist. 

 

Ook dit jaar zijn alle kinderen weer geslaagd voor het examen en hebben we dit weer gevierd met frites en frikandellen. 

Vanaf 7 jaar kunt u ook volgend jaar uw kind of kleinkind weer aanmelden! Daarnaast zijn we altijd op zoek naar enthousiaste leden of partners die het leuk vinden om les te geven!

Jeugddag 2023

In het laatste weekend voor de zomervakantie ging het weer los op de jeugddag van WSV Blinckvliet. Na een paar spetters en de nodige kabaal om een ouwe piraat wakker te schudden, werd het kanonschot gelost en kon de dag beginnen. De vooruitzichten waren slecht, maar de zonnestralen knalden door de wolken. De kinderen en jongvolwassenen namen fanatiek deel aan het touwlopen, de foamparty (op de buikglijbaan) en de andere onderdelen. Op het nieuwe onderdeel masthangen is meteen een scherp record gezet: Cliff Prins hing 10 minuten boven het water. 

 

Aan het einde van de dag waren de kinderen veranderd in tijgertjes en spidermannen en was het tijd voor patat en natuurlijk de prijsuitreiking. De spanning werd opgebouwd en de ontlading des te groter bij het in de wacht slepen van een beker. Hier en daar liep een polonaise van traantjes over de wangen bij tegenvallend resultaat, maar bij iedereen is de jeugddag op de haven echt iets waar naar uitgekeken wordt!
Uiteraard weer een evenement dat alleen mogelijk is met de inzet van alle vrijwilligers! Volgend jaar weer!

 


 

Introductie Commissie

Tussen de voorjaars en komende najaarsvergadering heeft geen introductie vergadering plaatsgevonden.

Er zijn nauwelijks nieuwe inschrijvingen bijgekomen deze zomer en daardoor was de groep te klein om een bijeenkomst te organiseren.

Komende maanden verwacht ik echter wel een nieuwe bijeenkomst van de introductiecommissie en nieuwe inschrijvers.

De laatste vergadering was 6 februari in Simonshaven.

 


 

Redactie - Het Spuigat

 

Digitaal clubblad van de W.S.V.Blinckvliet.  Wordt vier maal per jaar per email naar leden en donateurs gezonden. Het blad wordt gevuld met teksten en afbeeldingen afkomstig van bestuur, leden en de redactie.
De inhoud is daardoor zeer gevarieerd. 
Het bestuur gebruikt Het Spuigat om algemene zaken naar buiten te brengen, zoals de agenda en eigen verslagen van de ledenvergaderingen.
De haven commissie laat weten wat ze van plan zijn en wat ze hebben verwezenlijkt.
De leden worden aangemoedigd hun vaar- (en andere) ervaringen te publiceren. Er zijn daarnaast min of meer vaste rubrieken, zoals de verslagen van de club-zeilwedstrijden, voor de watersport zinvolle technische zaken, foto’s, als het kan een beetje humor en spirituele zaken. 

 

De redactie bestaat momenteel uit twee leden, te weten Hans ten Katen en Arie Wolters. Daar willen we graag versterking bij.
Liefst een vrouw, die de vaste rubriek “De haven door vrouwenogen” zou willen voortzetten.

 

 


 

Wedstrijdcommissie

Verslag wedstrijdcommissie 2023

De commissie bestaat uit 3 leden. Wij organiseren 4 wedstrijden per jaar:

Openingswedstrijd, Midzomeravond, Rondje 10 gemeten en de Snertrace.

In het Spuigat verschijnen de verslagen van de wedstrijden.  Ook dit jaar zijn er weer een aantal nieuwe inschrijvingen, zodat het aantal deelnemers schommelt tussen 12 en 16 schepen. De commissie hoopt volgend jaar wederom op nog meer nieuwe deelnemers aan de wedstrijden.

De inschrijving voor de Snertrace van 15 oktober is nog open. Wil je meedoen dan graag aangeven hoeveel opvarenden er mee komen eten.

Mededelingen van de commissie  via de web site of via  de Blinckvliet app.

De commissie bedankt iedereen die op welke wijze dan ook het Blinckvliet wedstrijdseizoen succesvol heeft doen verlopen.

Namens de wedstrijdcommissie:

Kees Rusman, Rene Dullaart en Daan Braber.