05:18 22:03

 

Concept Notulen ALV voorjaar 2024

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING WSV BLINCKVLIET (CONCEPT)

DD 19-04-2024 

Clubgebouw van de Vereniging

 

1

Opening door de voorzitter.
De Voorzitter verontschuldigd de secretaris voor zijn afwezigheid.

De volgende leden worden herdacht met één minuut stilte;
Leendert van Beek, Don de Mos en Piet Helderop.

2

Goedkeuring van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van  6 oktober 2023.

Daan den Braber: Technisch bureau is niet Hellevoetsluis maar in Brielle.

Aart Molenaar is Aart Wandemaker.
De notulen zijn aangepast en daarna goedgekeurd.

3

Ingekomen stukken ontvangen van leden.
-Er zijn enkele afmeldingen van leden voor de ledenvergadering.

Er zijn geen ingekomen stukken e/o voorstellen van leden.

4

Leden zaken, waaronder introductie nieuwe leden.
De Jubilarissen die 50 jaar lid zijn worden in het najaar vermeld.

De volgende aspirant leden hebben zich voorgesteld;

-       Marcel Heitlager

-       Rik van der Hoorn

-       Anja Osinga-Hilte (Sietse)

-       Robert Pijper

-       Jay Perdon

-       Sven Tholenaars

-       Jasper van der Graaf

Nadat de leden zich hebben voorgesteld heet de voorzitter alle nieuwe leden van harte welkom.

5

Mededelingen en voorstellen van het bestuur.

-       Mededeling aan de leden over de statuten. De voorzitter meldt dat het bestuur de leden niet tijdig te hebben geïnformeerd over de wijzigingen van de statuten. Er moesten volgens notaris nog twee artikelen aan worden toegevoegd. Er was te weinig tijd om de leden in kennis te stellen over deze twee artikelen. De nieuwe statuten worden nu verplaatst naar de najaarsvergadering.

-       Presentatie over de brandstofpomp. Deze is in zeer slechte staat, onbetrouwbaar maar ook onderhoud is een probleem. Tevens moet van de tank worden aangetoond dat deze goed onderhoud heeft gehad. Dat moet door een erkend installateur gebeuren. Anton (havencommissie) doet een uitgebreid verslag van de staat van de pomp.

-       Het telwerk geeft problemen en is nog maar van 1 kant correct.

-       Back-up voeding is defect en niet meer te repareren.

-       Bij spanningsuitval gaat de pomp in failmode en moet de leverancier er bijkomen om met kunst- en vliegwerk de pomp weer aan de praat te krijgen.

-       De leverancier stopt er binnenkort mee (gaat met pensioen).

-       Spuitpistool lekt.

-       Vulslang is wegens ouderdom aan vervanging toe.

-       Het is ook onduidelijk of het telwerk wel de juiste hoeveelheid registreert, de nieuwe pompen voldoen aan de wettelijke eisen.

Voor de LTP is een bedrag goedgekeurd door de leden van €3000.
Dit was niet voldoende. Er zijn inmiddels wel twee offertes en er wordt aan de leden voorgesteld  om met een bedrag van €16500 (incl. btw) akkoord te gaan.

Het voorstel is met één stemming tegen aangenomen. Er waren geen onthoudingen.

-       Vice-Voorzitter Rob Driesse geeft uitleg over de verzekering van schepen van leden.
Zodra nieuwe leden werden ingeschreven dan werd ook eenmalig hun verzekering gecontroleerd. Tijdens het lidmaatschap ging dit op goed vertrouwen. Het bestuur komt soms (groene) schepen tegen waarvan we als bestuur/havenmeester ons  afvragen of het met de verzekering goed is geregeld.
Het bestuur is voornemens 10% van alle ligplaats-houders/trailerplaats-houders weer te gaan controleren op het hebben van een verzekering. Dit strookt met ons huishoudelijk reglement.
Willem van Breukelen heeft eerder gereageerd om dit op zicht te nemen. Een tweede lid biedt zich aan; John Siegersma.
Mario Troost vraagt ook aan winter(lang)passanten een verzekering op te vragen.
Het bestuur vind dit een goede suggestie en neemt dit mee.
Ben van Helden vraagt om de eisen waar scheepsverzekeringen op worden getoetst in het Spuigat te vermelden zodat scheepseigenaren zelf kunnen controleren of ze de juiste verzekering hebben. Dit wordt meegenomen en er zal aan de verzekeringscommissie worden gevraagd om deze te publiceren in het Spuigat.

-       Is de werk-vlet van de vereniging (Blinckvliet-1) verzekerd. Bij nader onderzoek bleek voor sleepactiviteiten niet verzekerd te zijn.
Voor sleepactiviteiten is de Blinckvliet-1 niet gekeurd. Ook moeten de sleepboot en de stuurman een certificaat slepen hebben. Een verzekering voor de Blinckvliet-1 in een sleepboot configuratie zou 10x zo hoog zijn.
Het bestuur heeft besloten om alle sleepactiviteiten buiten de haven met Blinckvliet-1 stop te zetten. Een sleep binnen de haven is alleen toegestaan na een getekend eigen risico verklaring van het lid.

6

Wisselen van bestuursleden.
Het bestuur had aangekondigd in de najaarsvergadering dat er een rooster van aftreden bestuursleden, gekoppeld aan de nieuwe statuten zouden presenteren. Nu de statuten naar het najaar is verplaatst komt het rooster daar ook dan weer aan de orde.

Anton Dusseljee heeft zijn functie havencommissaris beschikbaar gesteld. Bij deze nogmaals een oproep via deze vergadering. Ook een oproep in algemeenheid, indien er leden zijn die belangstelling hebben in een positie binnen het bestuur; meldt u aan.
Jaarlijkse verkiezing van de voorzitter:
De voorzitter verlaat de zaal. De vice-voorzitter neemt het woord en vraagt de leden goedkeuring aan de leden voor de herverkiezing van de voorzitter Ben van de Wetering.
Oud-voorzitter Daan den Braber wordt gevraagd, met de vlag in de hand, of hij en de leden akkoord gaan met de herbenoeming van Ben van de Wetering als voorzitter.
Daan den Braber heeft met plezier 10 jaar met de voorzittersvlag gevaren. Met applaus wordt de vlag door de oud-voorzitter overgedragen aan de huidige voorzitter.
De Voorzitter vind het een vreugde en voorrecht om voor een derde termijn voorzitter te mogen zijn. Na een derde termijn als voorzitter zou ook een moment zijn voor een opvolging.

 

PAUZE

7

Jaarrekening 2023.
De stukken die betrekking hebben op dit agendapunt liggen voorafgaande aan de vergadering ter inzage in het clubgebouw.
In detail zijn er geen vragen over de jaarrekening binnen gekomen.
De penningmeester presenteert een analyse van het positieve resultaat.
M.b.v. de subsidie is het jaar toch positief afgesloten.

De Stichting Waarborg Fonds Sport heeft, evenals vorig jaar, ook voor 2023, onze financiële als uitstekend gekwalificeerd.
Als bestuur zijnde willen we een positief resultaat halen zonder BOSA subsidies. Mede daarom zal het bestuur alle uitgaven nauwkeurig bekijken of ze wel terecht zijn of dat ze nog niet gedaan hoeven te worden.
Tevens de melding aan de leden over de commissie die nu bezig is voor de LTP lange termijn.
Alle bezittingen van de haven worden daar in vermeld. Het doel is om deze in het voorjaar te presenteren. Deze zal in E-Captain worden gearchiveerd dat indien nodig deze altijd beschikbaar is.
De penningmeester laat een afbeelding zien van de “huidige actuele financiële situatie”. Dit excel bestand wordt elke bestuursvergadering gepresenteerd.
De penningmeester geeft het woord aan Wim Bizino (commissie van onderzoek)
De commissie heeft vooral gekeken naar de inkomsten liggelden, uitgaven verbouwing clubhuis en de BOSA subsidies. Alles is volgens CvO goed verlopen en verleent, met de leden, decharge aan de penningmeester.
De penningmeester geeft aan dat de nieuwe BOSA-subsidies, van de recente investeringen, rechtstreeks bij DUS zijn ingediend.

8

Mededelingen van de commissies (zie Website)
- Havencommissie:
Anton Dusseljee (HC): Afbeelding verbouwing kantine. Bescherming Clubgebouw om te verhinderen dat er geen fietsen worden geplaatst. Nieuw terras. Joop Guddens en Jan Mol hebben veel werk verricht. (met anderen; Peter van Strijbos, Rob Feteris en anderen).
Opsomming werkzaamheden in het clubgebouw boven en beneden. Zonnepanelen.
Werkbeurten zijn weer gestart en iedereen krijgt een e-mail van tevoren dat hij/zij is ingedeeld.
Steigers zijn tijdens de werkbeurten schoon gemaakt. Een ligplaatshouder dient zijn eigen
(zij-)steiger, trailerplaatsen schoon te houden.
Te kort aan zomerwerkers. Snoeiplan wordt eventueel uitbesteed aan derden. Nieuwe aanplant is nog niet van toepassing i.v.m. de aanwezigheid van bevers.
Verkeerde materialen bij de afval zetten is niet de bedoeling. Voorbeelden zijn oude brandblussers, verfblikken met nog verf er in, een oude koelkast bij het restafval.
Oude fietsen die geparkeerd staan bij de loods. Worden over een jaar opgeruimd.
Anton zoekt een vervanger als bestuurslid.
- Evenementen commissie
Saskia Snijders:
Alle evenementen zijn zichtbaar op de website. De eerste is 25 mei openings-BBQ.
Deze is self supporting.
Vanaf nu worden de nieuwe leden gevraagd twee evenementen de evenementencommissie te komen helpen. Mede om de nieuwe leden bij de vereniging te betrekken.
- Commissie de Blauwe Vlag
Peter van Det:
SOS slagboom wordt geïnstalleerd.
Voorlichtingsavond HVO brandstoffen. Deze wordt gegeven op 15 mei.
- Redactie commissie
Hans Ten Katen:
Vier keer per jaar een Spuigat. Gevraagd wordt om een kopij in te sturen. Een vakantieverhaal is altijd welkom. Een aanvulling redactiecommissie is welkom.
- Commissie van Introductie
Paul Oosthoek:
Afwezig. Informatie website.
- Wedstrijd commissie
Rene Dullaart:
Samen met Daan (reeds 44 jaar als startschip) en Kees Rusman.
Vier keer per jaar een zeilwedstrijd. Elke wedstrijd wordt uitgelegd.
Er is een Whats-App groep waar men zich kan aanmelden, ook als opstapper.
- Jeugdzeilcommissie; Coen, de voorzitter is verhinderd.
- Delta Noord
Daan den Braber: Status kierbesluit zet nog niet door. Doorvaart Amsterdam, staande mast route is voorlopig gestremd. Verzegeling vuilwatertank is uitgesteld tot 1 januari 2026.
De 63 meerboeien op het Haringvliet zijn inmiddels uitgelegd.
Verdere informatie op de website.
Vraag: Is er een eenvoudigere werkwijze bij het KNWV voor een verlengde ICP.
Daan informeert bij het KNWV.
Haringvlietbrug openingstijden zijn zeer ruim.

Voorzitter:
De Commissie van Onderzoek heeft zich opgeheven en er worden nieuwe leden gevraagd.
Ben van Helden. (Rob van de Linde en Marco Bijl waren al lid)
VZ: Wim Bizino wordt bedankt voor zijn vele jaren werk.

9

Rondvraag
- Coos Hilte: Is verbaasd dat het bestuur heeft besloten geen sleepdiensten meer te doen met  de Blinckvliet-1. Kan er een kostenoverweging worden gemaakt.

Er komt naar de leden een meer uitgebreide motivatie m.b.t. het niet meer slepen van boten van leden buiten de haven.
voorzitter: Het bestuur heeft het overwogen en adviseert negatief. Als de vereniging het wilt dan kan het bestuur een overzicht geven van de kosten etc. Het is niet alleen de verzekeringspremie maar ook de Blinckvliet-1 verbouwen tot een gecertificeerde sleper. Verder heeft de stuurman een vaarbewijs en andere papieren nodig die benodigd zijn om als stuurman te mogen slepen. 
- Ben van Helden: Gaan we over op andere brandstof?
Eerst voorlichtingsavond. Een besluit wordt na een ledenpeiling gemaakt.
Andere vragen over verschillende diesel brandstoffen kunnen op 15 mei worden gesteld.
- Rob Feteris: Zorgzame opslag van materialen. Dit wordt (reeds) door het bestuur opgepakt.
- Stefan Feteris (mededeling): Louis Perdon is de nieuwe tijdelijk vervangende havenmeester.

10

Volgende ledenvergadering:
18 oktober 2024

11

Sluiting
De Voorzitter bedankt een ieder zijn aanwezigheid.